SDRUŽENÍ LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ A VÝROBCŮ , z.s.

Stanovy

V platném znění schváleném členskou schůzí dne 10.3.2024

POSLÁNÍ

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. (dále jen „spolek“ nebo „SLŘV“) je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, která sdružuje lidové řemeslníky a výrobce, jejichž činnost vychází z tradiční lidové umělecké výroby a lidové kultury příslušných regionů.

Posláním spolku je udržování životaschopnosti tradic lidové řemeslné výroby a její materiálové a stylové čistoty, které je doplněno studiem sbírek v depozitáři Etnografického ústavu či vlastivědných muzeí a konzultacemi s jejich odbornými pracovníky.

Spolek vytváří podmínky pro prezentaci činnosti svých členů na nejrůznějších akcích kulturního či národopisného charakteru jak doma, tak i v zahraničí.

 • 1 – NÁZEV A SÍDLO
 1. Spolek užívá název „Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s.“.
  2. Sídlem spolku je obec Rosice.
 2. O změně stanov spolku, pokud jde o sídlo spolku, jakož i o určení přesné adresy sídla spolku rozhodne na návrh Rady spolku členská schůze. Jako sídlo spolku i přesná adresa spolku musí být vždy určeno aktuální trvalé bydliště hospodáře spolku.
 • 2 – POSTAVENÍ A PŮSOBNOST
 1. Spolek reprezentuje své členy vůči orgánům státní správy a jiným organizacím.
 2. Působnost spolku je geograficky neomezená.
 3. Spolek přispívá veškerou svojí činností k prezentaci a rozvoji lidové umělecké výroby jako neoddělitelné součásti kulturního dění ve městě, oblasti a tím i v celé republice.
 4. Ve sféře své odbornosti plní spolek i funkci konzultativní a odborně poradní.
 5. Z hlediska vnitřní struktury spolku, která je ve své podstatě dynamická a proměnlivá, je jakékoliv sdružování podle formálních či neformálních kritérií možné. Členové se mohou sdružovat do odborných či zájmových seskupení (cechy), nebo mohou být činní v několika seskupeních.
 6. Z hlediska vnějších vztahů může SLŘV vytvářet asociace s jinými spolky, kluby či organizacemi působícími ve městech, oblastech, nebo s působností celostátní. V jakémkoliv typu vyšší asociace musí SLŘV vyžadovat paritní nebo přiměřené zastoupení a musí mít možnost spolurozhodovat o všech záležitostech.
 • 3 – POBOČNÉ SPOLKY
 1. Z důvodu regionálních zájmů mohou vznikat pobočné spolky, které sdružují členy SLŘV v místním regionu. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na jeho zápis podává hlavní spolek.
  Vzniklá organizace bude užívat název: Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. – pobočný spolek, regionální označení.
 2. Pobočný spolek řeší úkoly SLŘV v regionu, ve kterém působí.
 3. Pobočný spolek volí a odvolává svého předsedu, členy rady a dalších orgánů dle vlastního uvážení.
 4. Předseda pobočného spolku může být přítomen jednání rady oblastního (zemského) SLŘV s hlasem poradním.
 5. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu).
 6. Na činnost pobočného spolku, vytváření jeho orgánů a činnost těchto orgánů se přiměřeně vztahují příslušná ustanovení těchto Stanov.

 

 • 4 – PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A ODPOVĚDNOST

 

 1. Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. má právní subjektivitu na základě zápisu do veřejného rejstříku.
 2. Spolek má právo vystupovat ve vnějších i vnitřních vztazích jako právní subjekt.
 3.  Spolek je oprávněn samostatně hospodařit a vyvíjet zahraniční činnost.
 4. Spolek bere na sebe odpovědnost vyplývající z vlastní činnosti na základě příslušných ustanovení Stanov a svého zaměření.
 5. Spolek neručí za osobní závazky svých členů.
 6. Členové neručí za finanční závazky spolku.
 7. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku.
 • 5 – CÍLE A ÚKOLY

Úkolem spolku je:

 1. Sdružovat lidové řemeslníky a výrobce jako nositele tradiční lidové umělecké výroby ve smyslu prezentace jejich tvorby prostřednictvím prodejních a výstavních akcí, předváděním řemeslné výroby, výchovně vzdělávacích akcí apod.).
 2. Hájit a prosazovat zájmy svých členů v oblasti tvůrčí i sociálně právní (spoluvytvářet jejich důstojný existenční prostor).
 3. Z hlediska výchovně vzdělávací činnosti vytvářet vhodné podmínky pro odborný růst mladé generace v oblasti lidové umělecké výroby formou odborného školení – seminářů, krátkodobých kurzů apod. pod vedením zkušených odborníků.
 4. Podávat pro své členy vyjádření a doporučení podporující jejich tvůrčí činnost a chránící jejich občanské zájmy.
 5. Spolupracovat se správními orgány v otázkách týkajících se lidové umělecké výroby a lidové kultury, a týkajících se popularizace svých členů.
 6. Spolupracovat s masově komunikačními prostředky na úseku propagace činnosti spolku a tvůrčí práce svých členů.
 7. Spolupracovat s různými organizacemi a spolky, které mají vztah k lidovému umění (spolky, sdružení, nadace, národopisné soubory, kulturní zařízení, cestovní kanceláře, kluby přátel aj. společenství).
 8. Vydávat informační a propagační materiály, odborně zaměřené publikace aj. tiskoviny vztahující se k činnosti spolku.
 9. Vytvářet v závislosti na aktuálních ekonomicko-právních podmínkách vlastní účelová zařízení (prodejní galerie, výukové prostory, skladiště zboží a materiálu, dílny) a vyvíjet vlastní hospodářskou činnost, která by umožňovala svým členům realizaci a prodej svých výrobků.
 10. Poskytovat pro své členy odbornou i právní poradenskou službu a vzájemnou konzultativní výměnu zkušeností.
 11. Poskytovat pro své členy rozsáhlou informační službu o chystaných akcích a aktivitách spolku.

     

 • 6 – ČLENSTVÍ
 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Věková hranice členství ve spolku je od 18 let neomezena.
 3. Podmínka členství je prokazatelná kvalita tvůrčí práce a řemeslná dovednost své profese.
 4. Členem se stává každý tradiční řemeslník a výrobce, který si podá písemnou přihlášku, souhlasí s programovým zaměřením spolku a ustanoveními danými Stanovami spolku a jehož členství odsouhlasí členská schůze spolku.
 5. Podmínkou členství je zaplacení jednorázového registračního poplatku a placení ročního členského příspěvku. Výše a splatnost obou poplatků je stanovena Vnitřním řádem spolku, který schvaluje členská schůze spolku.
 6. Členem spolku může být i právnická osoba (výše členského příspěvku a jeho splatnost jsou stanoveny Vnitřním řádem spolku).
 7. Na doporučení Rady spolku může členská schůze spolku svým rozhodnutím prohlásit jednotlivé členy za čestné členy spolku (návrh může podat kterýkoliv člen k rukám Rady spolku). . Čestné členství se může navrhovat z důvodu vážného zdravotního stavu nebo věku, které neumožňují podílet se na činnosti spolku. Navržený čestný člen by měl být členem SLŘV nejméně 15 let nebo mít zásluhu o rozvoj a propagaci spolku. Čestné členství se může navrhovat z důvodu vážného zdravotního stavu nebo věku – které neumožňují podílet se na činnosti spolku.
 8. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek do termínu stanoveného Vnitřním řádem spolku, je jeho členství pozastaveno na dobu do konce příštího kalendářního roku. Po uplynutí této doby je automaticky zrušeno.
 • 7 – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
 1. Každý člen má právo požádat o radu týkající se jeho tvůrčí činnosti i občanského postavení.
 2. Člen může požadovat pouze splnitelné požadavky v rámci Stanov a platných právních norem.
 3. Členové mají právo:
 4. a) spolurozhodovat o důležitých záležitostech spolku na členské schůzi,
 5. b) volit a být volení do Rady spolku,
 6. c) využívat všech výhod a služeb, které poskytuje spolek,
 7. d) podávat náměty, návrhy, připomínky, stížnosti či požádat o pomoc při řešení určitých problémů souvisejících s jejich tvůrčí činností, či jejich občanských zájmů,
 8. e) požadovat na jednáních členské schůze informace o činnosti spolku a jeho hospodaření,
 9. f) podat prostřednictvím spolku odvolání proti event. rozhodnutí, které určitým způsobem poškozuje jeho tvůrčí činnost či občanské postavení,
 10. g) zúčastňovat se akcí, které pořádá spolek nebo jichž je spolupořadatelem,
 11. h) užívat symbolů a názvu spolku. Způsob a podmínky užívání symbolů a názvu jsou upřesněny Vnitřním řádem.
 12. Členové jsou povinni:
 13. a) platit stanovené zápisné a členské příspěvky,
 14. b) řídit se Stanovami, prosazovat programové zaměření spolku, plnit usnesení členské schůze a zachovávat členskou kázeň,
 15. c) chránit majetek a prostředky spolku,
 16. d) podle svých možností a schopností se zapojit do práce spolku,
 17. e) v případě svěřené funkce vykonávat tuto řádně a odpovědně,
 18. f) zdržet se všeho, co by mohlo poškodit zájmy spolku i jeho členů,
 19. g) hlásit veškeré změny, mající vliv na členství ve spolku, a to do 1 měsíce ode dne změny.
 • 8 – ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství ve spolku zaniká:

 1. Úmrtím člena spolku nebo zánikem člena – právnické osoby.
 2. Vystoupením na vlastní žádost, které je člen povinen oznámit písemně.
 3. Vyloučením, a to
 4. a) pro porušování členských povinností a odpovědnosti z vlastní činnosti, která by jakýmkoliv způsobem poškozovala postavení spolku na veřejnosti,
 5. b) dopustí-li se prokazatelného trestního činu, 
 6. c) pokud se přestane věnovat tvorbě výrobků, na jejichž základě byl do spolku přijat.
 7. Členství ve spolku zaniká zrušením členství z důvodů neplacení členských příspěvků v souladu s ustanovením § 6.
 • 9 – STRUKTURA SPOLKU
 1. Základní struktura spolku je stanovena podle územního principu a současně zakotvuje také princip profesní (cechy).
 2. V důsledku regionálních zájmů mohou být zřizována pobočné spolky na základě územního členění v sídle územně správního celku.
 • 10 – ČLENSKÁ SCHŮZE
 1. Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. Svolává ji Rada spolku nejméně jednou do roka nebo může rozhodnout o svolání mimořádné členské schůze, požádá-li o to nejméně 20% členů s udáním předmětu jednání. Svolává se písemnými či e-mailovými pozvánkami odeslanými nejméně 10 dnů předem.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná po půl hodině za jakéhokoliv počtu přítomných. Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro ně 2/3 většina přítomných.
 3. Jednání členské schůze řídí osoba pověřená Radou spolku.
 4. Do působnosti členské schůze spolku náleží:
 5. a) přijímat a schvalovat zprávy o činnosti Rady spolku a Dozorčí komise, a ukládat jim úkoly,
 6. b) schvalovat rozpočet spolku a jeho plnění (včetně změn rozpočtu), schvalovat hospodaření spolku a přijímat v tomto směru veškerá opatření,
 7. c) schvalovat a měnit Stanovy spolku a Vnitřní řád,
 8. d) stanovovat či měnit výši zápisného a členského příspěvku,
 9. e) volit a odvolávat členy Rady spolku a Dozorčí komise,
 10. f) řešit základní problémy organizační a tvůrčí,
 11. g) schvalovat čestné členy,
 12. h) schvalovat vyloučení členů z řad spolku,
 13. i) schvalovat zřizování či rušení účelových zařízení,
 14. j) schvalovat úkoly pro příští volební období,
 15. k) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 16. l) rozhodovat o všech dalších otázkách, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon, tyto stanovy nebo Vnitřní řád nebo které si členská schůze spolku vyhradí.
 • 11  STATUTÁRNÍ ORGÁN ( Rada)
 1. V čele spolku stojí Rada,  která je volena a odvolávána přímými návrhy členů spolku na členské schůzi .Rada má současně funkci statutárního orgánu. Podle paragrafu 246 Občanského zákoníku 89/2012 je toto období pětileté.
 2. Rada spolku má 5 členů a volí ze svého středu předsedu a hospodáře.
 3. Posláním Rady spolku je:
 4. a) ve vnitřních vztazích vystupovat jako koordinátor zájmů členů a jejich tvůrčí aktivity ve smyslu programového zaměření spolku s tím, že zájem celku je určující,
 5. b) ve vnějších vztazích vystupovat jako reprezentant spolku, který hájí a prosazuje zájmy jednotlivců i celku na úrovni vnitřních i zahraničních vztahů, samostatně však i v rámci státu a na mezinárodním fóru.
 6. Rada spolku rozhoduje o všech otázkách činnosti a programového zaměření, které nejsou svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku, nebo které si tento orgán nevyhradí .
 7. Rada spolku se schází podle potřeby a usnáší se za přítomnosti alespoň poloviny členů prostou většinou hlasů. Osobní setkání členů Rady spolku je možno nahradit pomocí nových technologií, např. konferenčními hovory.
 8. V pravomoci Rady spolku je prosazovat jeho zahraniční činnost, navazovat kontakty a uzavírat smlouvy o vzájemné spolupráci při výměnných akcích (výstavy, prodej, převádění řemesel aj.)
 9. V pravomoci Rady spolku je uzavírat pracovní smlouvy s jinými pracovníky i vlastními členy na výpomoc při zabezpečování akcí, hospodářské činnosti či samostatným plněním jiných úkolů.
 10. Rada spolku jmenuje svého zástupce do různých poradních sborů či organizačních celků, kde reprezentuje zastoupení spolku.
 11. Rada spolku úzce spolupracuje s odborníky jiných organizací, kteří mohou jakýmkoliv způsobem prospět k naplňování programového zaměření spolku.
 12. O své činnosti podává Rada spolku zprávu členské schůzi.
 13. Za představenstvo spolku jedná navenek předseda. V oblasti nakládání s prostředky spolku hospodář společně s předsedou.
 • 12 DOZORČÍ KOMISE
 1. Členy dozorčí komise volí a odvolává členská schůze, je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu.
 2. Členové dozorčí komise nesmějí být členy Rady spolku.
 3. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se schůzí Rady spolku s hlasem poradním.
 4. Dozorčí komise dbá, aby v činnosti spolku byly dodržovány Stanovy , usnesení členské schůze a Rady spolku. O své činnosti podává zprávu na členské schůzi.
 5. Dozorčí komise má za povinnost:
 6. a) projednávat připomínky členů spolku,
 7. b) kontrolovat 1x ročně běžnou finanční a hospodářskou činnost spolku a dozírat na výdaje a příjmy, uchování majetku spolku,
 8. c) v případě potřeby plnit také úkoly smírčí,
 9. d) další povinnosti vyplývající ze zákona, těchto stanov a Vnitřního řádu
 10. Jednotliví členové Dozorčí komise mají právo kontrolovat, jestli jednotliví členové spolku vyrábí výrobky, na jejichž základě byli přijati do spolku.§ 13 HOSPODAŘENÍ
 11. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 12. Příjmy spolku tvoří:
 13. a) členské příspěvky,
 14. b) dotace a dary (sponzoři),
 15. c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena.
 16. Spolek nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů.
 17. Finanční prostředky jsou využívány zejména na:
 18. a) administrativu,
 19. b) propagaci činnosti spolku,
 20. c) vydávání vlastních tiskovin,
 21. d) cestovní výdaje,
 22. e) reprezentaci (pohoštění, dary),
 23. f) financování vlastních akcí,
 24. g) financování účelových zařízení, jsou-li zřízeny.
 • 14 SEZNAM ČLENŮ SPOLKU
 1. Spolek vede seznam členů.
 2. Seznam je veřejný a je vyvěšený na webových stránkách spolku.
 3. Zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku provádí hospodář spolku.
 4. Podáním přihlášky do spolku a přijetím za jejího člena, vyjadřuje tento souhlas se zveřejněním v seznamu členů spolku.
 • 15 ZÁNIK SPOLKU
 1. Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze přijatého na žádost alespoň ¼ členů při souhlasu ¾ všech platných hlasů.
 2. Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.
 3. S majetkem spolku bude naloženo podle obecně závazných právních předpisů.

 

 • 16 VNITŘNÍ ŘÁD SPOLKU
 1. Vztah spolku a členů spolku
 2.  Přijímání nových členů

Při přijímání nových členů má Rada spolku právo ověřit si, jestli zájemce o členství skutečně   vyrábí  výrobky, se kterými se do spolku hlásí.

 1. Vyloučení členů

Dozorčí komise spolku má právo namátkové kontroly na provozovně řemeslníka – člena spolku.  V případě zjištění, že řemeslník jím uváděné výrobky nevyrábí, Rada spolku rozhodne na návrh Dozorčí komise o případném pozastavení jeho členství ve spolku a dá návrh řešení Členské schůzi (dále jen „ČS“). ČS hlasováním rozhodne.

 1. Zachování řemeslné cti

Každý člen spolku je povinen dbát na zachování řemeslné čistoty svých výrobků a v případě, že vystupuje pod hlavičkou spolku, prodávat výrobky, které svým charakterem odpovídají výrobkům schváleným ČS při přijetí do spolku. V případě, že ho okolnosti nutí změnit řemeslné zaměření, má právo požádat o změnu a předložit své výrobky k posouzení ČS.

Při nedodržení těchto zásad bude postup následující:

 • Napomenutí rady
 • Rada vyčká 30 dnů reakce řemeslníka – člena spolku
 • Rada může pozastavit uvedenému subjektu členství a dá návrh řešení ČS
 • ČS hlasováním rozhodne.
 1. Rozvíjení řemesla

Člen spolku se snaží řemeslo rozvíjet a využívat všech dostupných poznatků v technologii daného řemesla.

 1. Používání loga

Řádní členové jsou ve svých propagačních materiálech oprávněni používat logo spolku – stylizovanou holubičku. Stejně tak na prodejních akcích, kde prezentují výrobky, se kterými byli přijati do spolku.

 1. Podmínky účasti na akcích spolku
 2. Akce spolku

Akcemi spolku jsou myšleny trhy organizované spolkem samostatně nebo na základě objednávky jiného subjektu.

Účast na řemeslnických trzích je pro členy spolku placena pouze v případě, že se organizátor z řad členů spolku domluví s objednavatelem na úplatném zajištění akce.

 1. Povinnosti organizátora

Povinností organizátora akce je nabídnout účast na akci všem členům spolku, případně s omezením dle požadavků objednavatele. Nabídka je rozesílána mailem – na elektronické adresy členů. Členové spolku, kteří nemají svoji elektronickou adresu, budou obesláni písemně a to pouze v případě, že je na zajištění akce více než 30 dnů.

 1. Účast nečlenů

Akcí spolku se mohou zúčastnit i nečlenové spolku. Podmínkou je, že se jedná o kvalitní řemeslníky, kteří byli organizátorem akce, z řad členů spolku,  přizváni k účasti, a to v případě malého zájmu členů spolku. Při výběru z většího počtu zájemců a řemesel mají členové spolku přednost. Přednostní výběr nečlena je možný i v tom případě, že je objednavatelem požadováno řemeslo, které nemůžeme z řad členů spolku zajistit.

 1. Cena za uspořádání akce – trhu

Cena je dána vzájemnou dohodou mezi organizátorem a objednavatelem.

 1. Podmínky odměňování u placených akcí

Účastníci akce jsou odměňováni následovně:

 • Řemeslník v kroji, nebo dobovém oděvu, předvádějící řemeslo ve stánku nebo mimo stánek…60% z podílu odměny na účastníka

                               –       Další prodejce účastníka není odměňován.

 • Řemeslník, který není na krojovaném trhu v předepsaném oděvu nemá nárok na odměnu.

Členovi spolku, který akci organizuje, přísluší odměna ve výši 30% z celkové odměny. Tuto odměnu nelze bez souhlasu organizátora zkrátit.

Spolek obdrží 10% z celkové odměny za akci. 

V případě, že chybí prostředky pro vyplacení odměn řemeslníkům v plné výši, budou tyto poměrně zkráceny.

Přizvaného řemeslníka, který není členem spolku, je možno odměnit stejně jako člena spolku.

V případě, že člen spolku, nebo přizvaný řemeslník, bude prodávat zboží a výrobky, jejichž úroveň neodpovídá požadavkům organizátora , má organizátor akce právo vyloučit  tohoto řemeslníka z další účasti na trhu a neposkytnout mu dohodnutou odměnu.

 • Hospodaření s finančními prostředky spolku
 1. Roční příspěvek na činnost předsedy činí 3000,- Kč a je hrazen z prostředků spolku.
 2. Roční příspěvek na činnost hospodáře činí 2000,- Kč a je hrazen z prostředků spolku.
 3. Roční příspěvek na činnost ostatních členů rady je 500,- Kč a je hrazen z prostředků spolku.
 4. Služební cesty a telefonní hovory, nad rámec rozpočtu, pro účely spolku, jsou hrazeny na základě odsouhlasení Radou spolku a to pouze do výše 3.000,- Kč. Ke služební cestě musí dát Rada předem souhlas. Všechny výdaje musí být řádně účetně doloženy. Ze služební cesty musí být podána Radě písemná zpráva.
 5. Rada spolku hospodaří s finančními prostředky dle plánu hospodaření pro dané období schváleného příslušnou ČS.
 6. Nad tento schválený plán hospodaření může Rada schválit úhradu služeb nebo nákup zařízení pro spolek jednorázově až do výše 3.000,- Kč.

S těmito rozhodnutími bude členská základna seznámena dodatečně na nejbližší ČS.

 1. Členské příspěvky
 2. Jednorázový registrační poplatek činí 50,-Kč.
 3. Členské příspěvky musí být uhrazeny do 30.6. příslušného kalendářního roku. Výše členského příspěvku činí 600,- Kč/rok.
 4. Pokud je členem spolku právnická osoba, činí výše členského příspěvku 1.200,-Kč/rok.
 5. Pokud nejsou členské příspěvky k 31.6. daného roku uhrazeny, má hospodář povinnost písemně vyzvat člena k jejich doplacení. Nedojde-li do jednoho měsíce od písemného upozornění k doplacení dlužné částky, bude následovat druhá upomínka. Pokud ani potom člen do jednoho měsíce nesplní své závazky, bude členství takového subjektu ve spolku, v souladu se stanovami, do konce následujícího kalendářního roku pozastaveno. Po uplynutí této doby je automaticky zrušeno.
 6. Člen spolku má právo, v opodstatněných případech, požádat o prodloužení splatnosti členských příspěvků. Žádost musí být podána písemně hospodáři spolku nejpozději čtrnáct dní po obdržení první upomínky. O případném schválení žádosti rozhodne Rada na svém nejbližším jednání a o výsledku jednání žadatele bezodkladně písemně vyrozumí.
 7. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen spolku. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.
 8. Vzájemná komunikace

Vzájemná komunikace mezi Radou spolku, Dozorčí komisí a jednotlivými členy probíhá operativně prostřednictvím e-mailů.                                       

 1. Právní subjektivita a odpovědnost

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. má právní subjektivitu na základě zápisu do veřejného rejstříku.

Spolek neručí za osobní závazky svých členů. Členové spolku neručí svým osobním a firemním jměním za závazky spolku.