Stanovy

SDRUŽENÍ LIDOVÝCH ŘEMESLNÍKŮ A VÝROBCŮ , z.s.

Stanovy

POSLÁNÍ

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. (dále jen „spolek“ nebo „SLŘV“) je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, která sdružuje lidové řemeslníky a výrobce, jejichž činnost vychází z tradiční lidové umělecké výroby a lidové kultury příslušných regionů.

Posláním spolku je udržování životaschopnosti tradic lidové řemeslné výroby a její materiálové a stylové čistoty, které je doplněno studiem sbírek v depozitáři Etnografického ústavu či vlastivědných muzeí a konzultacemi s jejich odbornými pracovníky.

Spolek vytváří podmínky pro prezentaci činnosti svých členů na nejrůznějších akcích kulturního či národopisného charakteru jak doma, tak i v zahraničí.

§ 1 – NÁZEV A SÍDLO

 1. Spolek užívá název „Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s.“.
  2. Sídlem spolku je obec
  Rosice.
 2. O změně stanov spolku, pokud jde o sídlo spolku, jakož i o určení přesné adresy sídla spolku rozhodne na návrh Rady spolku členská schůze. Jako sídlo spolku i přesná adresa spolku musí být vždy určeno aktuální trvalé bydliště hospodáře spolku.

§ 2 – POSTAVENÍ A PŮSOBNOST

 1. Spolek reprezentuje své členy vůči orgánům státní správy a jiným organizacím.
 2. Působnost spolku je geograficky neomezená.
 3. Spolek přispívá veškerou svojí činností k prezentaci a rozvoji lidové umělecké výroby jako neoddělitelné součásti kulturního dění ve městě, oblasti a tím i v celé republice.
  4. Ve sféře své odbornosti plní spolek i funkci konzultativní a odborně poradní.
 4. Z hlediska vnitřní struktury spolku, která je ve své podstatě dynamická a proměnlivá, je jakékoliv sdružování podle formálních či neformálních kritérií možné. Členové se mohou sdružovat do odborných či zájmových seskupení (cechy), nebo mohou být činní v několika seskupeních.
 5. Z hlediska vnějších vztahů může SLŘV vytvářet asociace s jinými spolky, kluby či organizacemi působícími ve městech, oblastech, nebo s působností celostátní. V jakémkoliv typu vyšší asociace musí SLŘV vyžadovat paritní nebo přiměřené zastoupení a musí mít možnost spolurozhodovat o všech záležitostech.

  § 3 – POBOČNÉ SPOLKY

 1. Z důvodu regionálních zájmů mohou vznikat pobočné spolky, které sdružují členy SLŘV v místním regionu. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na jeho zápis podává hlavní spolek.
  Vzniklá organizace bude užívat název: Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. – pobočný spolek, regionální označení.
 2. Pobočný spolek řeší úkoly SLŘV v regionu, ve kterém působí.
 3. Pobočný spolek volí a odvolává svého předsedu, členy rady a dalších orgánů dle vlastního uvážení.
 4. Předseda pobočného spolku může být přítomen jednání rady oblastního (zemského) SLŘV s hlasem poradním.
 5. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat práva a povinnosti v plném rozsahu).
 6. Na činnost pobočného spolku, vytváření jeho orgánů a činnost těchto orgánů se přiměřeně vztahují příslušná ustanovení těchto Stanov.

 

§ 4 – PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA A ODPOVĚDNOST

 

 1. Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, z.s. má právní subjektivitu na základě zápisu do veřejného rejstříku.
 2. Spolek má právo vystupovat ve vnějších i vnitřních vztazích jako právní subjekt.
  3. Spolek je oprávněn samostatně hospodařit a vyvíjet zahraniční činnost.
  4. Spolek bere na sebe odpovědnost vyplývající z vlastní činnosti na základě příslušných ustanovení Stanov a svého zaměření.
 3. Spolek neručí za osobní závazky svých členů.
 4. Členové neručí za finanční závazky spolku.
 5. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku.

       § 5 – CÍLE A ÚKOLY

Úkolem spolku je:

 1. Sdružovat lidové řemeslníky a výrobce jako nositele tradiční lidové umělecké výroby ve smyslu prezentace jejich tvorby prostřednictvím prodejních a výstavních akcí, předváděním řemeslné výroby, výchovně vzdělávacích akcí apod.).
 2. Hájit a prosazovat zájmy svých členů v oblasti tvůrčí i sociálně právní (spoluvytvářet jejich důstojný existenční prostor).
 3. Z hlediska výchovně vzdělávací činnosti vytvářet vhodné podmínky pro odborný růst mladé generace v oblasti lidové umělecké výroby formou odborného školení – seminářů, krátkodobých kurzů apod. pod vedením zkušených odborníků.
 4. Podávat pro své členy vyjádření a doporučení podporující jejich tvůrčí činnost a chránící jejich občanské zájmy.
 5. Spolupracovat se správními orgány v otázkách týkajících se lidové umělecké výroby a lidové kultury, a týkajících se popularizace svých členů.
 6. Spolupracovat s masově komunikačními prostředky na úseku propagace činnosti spolku a tvůrčí práce svých členů.
 7. Spolupracovat s různými organizacemi a spolky, které mají vztah k lidovému umění (spolky, sdružení, nadace, národopisné soubory, kulturní zařízení, cestovní kanceláře, kluby přátel aj. společenství).
 8. Vydávat informační a propagační materiály, odborně zaměřené publikace aj. tiskoviny vztahující se k činnosti spolku.
 9. Vytvářet v závislosti na aktuálních ekonomicko-právních podmínkách vlastní účelová zařízení (prodejní galerie, výukové prostory, skladiště zboží a materiálu, dílny) a vyvíjet vlastní hospodářskou činnost, která by umožňovala svým členům realizaci a prodej svých výrobků.
 10. Poskytovat pro své členy odbornou i právní poradenskou službu a vzájemnou konzultativní výměnu zkušeností.
 11. Poskytovat pro své členy rozsáhlou informační službu o chystaných akcích a aktivitách spolku.

     

        § 6 – ČLENSTVÍ

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Věková hranice členství ve spolku je od 18 let neomezena.
 3. Podmínka členství je prokazatelná kvalita tvůrčí práce a řemeslná dovednost své profese.
 4. Členem se stává každý tradiční řemeslník a výrobce, který si podá písemnou přihlášku, souhlasí s programovým zaměřením spolku a ustanoveními danými Stanovami spolku a jehož členství odsouhlasí členská schůze spolku.
  5. Podmínkou členství je zaplacení jednorázového registračního poplatku a placení ročního členského příspěvku. Výše a splatnost obou poplatků je stanovena Vnitřním řádem spolku, který schvaluje členská schůze spolku.
 5. Členem spolku může být i právnická osoba (výše členského příspěvku a jeho splatnost jsou stanoveny Vnitřním řádem spolku).
 6. Na doporučení Rady spolku může členská schůze spolku svým rozhodnutím prohlásit jednotlivé členy za čestné členy spolku (návrh může podat kterýkoliv člen k rukám Rady spolku).
 7. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek do termínu stanoveného Vnitřním řádem spolku, je jeho členství pozastaveno na dobu do konce příštího kalendářního roku. Po uplynutí této doby je automaticky zrušeno.

       § 7 – PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Každý člen má právo požádat o radu týkající se jeho tvůrčí činnosti i občanského postavení.
 2. Člen může požadovat pouze splnitelné požadavky v rámci Stanov a platných právních norem.
 3. Členové mají právo:
 4. a) spolurozhodovat o důležitých záležitostech spolku na členské schůzi,
 5. b) volit a být volení do Rady spolku,
 6. c) využívat všech výhod a služeb, které poskytuje spolek,
 7. d) podávat náměty, návrhy, připomínky, stížnosti či požádat o pomoc při řešení určitých problémů souvisejících s jejich tvůrčí činností, či jejich občanských zájmů,
 8. e) požadovat na jednáních členské schůze informace o činnosti spolku a jeho hospodaření,
 9. f) podat prostřednictvím spolku odvolání proti event. rozhodnutí, které určitým způsobem poškozuje jeho tvůrčí činnost či občanské postavení,
 10. g) zúčastňovat se akcí, které pořádá spolek nebo jichž je spolupořadatelem,
 11. h) užívat symbolů a názvu spolku. Způsob a podmínky užívání symbolů a názvu jsou upřesněny Vnitřním řádem.
 12. Členové jsou povinni:
 13. a) platit stanovené zápisné a členské příspěvky,
 14. b) řídit se Stanovami, prosazovat programové zaměření spolku, plnit usnesení členské schůze a zachovávat členskou kázeň,
 15. c) chránit majetek a prostředky spolku,
 16. d) podle svých možností a schopností se zapojit do práce spolku,
 17. e) v případě svěřené funkce vykonávat tuto řádně a odpovědně,
 18. f) zdržet se všeho, co by mohlo poškodit zájmy spolku i jeho členů,
 19. g) hlásit veškeré změny, mající vliv na členství ve spolku, a to do 1 měsíce ode dne změny.

       § 8 – ZÁNIK ČLENSTVÍ

Členství ve spolku zaniká:

 1. Úmrtím člena spolku nebo zánikem člena – právnické osoby.
 2. Vystoupením na vlastní žádost, které je člen povinen oznámit písemně.
 3. Vyloučením, a to
 4. a) pro porušování členských povinností a odpovědnosti z vlastní činnosti, která by jakýmkoliv způsobem poškozovala postavení spolku na veřejnosti,
 5. b) dopustí-li se prokazatelného trestního činu, 
 6. c) pokud se přestane věnovat tvorbě výrobků, na jejichž základě byl do spolku přijat.
 7. Členství ve spolku zaniká zrušením členství z důvodů neplacení členských příspěvků v souladu s ustanovením § 6.

       § 9 – STRUKTURA SPOLKU

 1. Základní struktura spolku je stanovena podle územního principu a současně zakotvuje také princip profesní (cechy).
 2. V důsledku regionálních zájmů mohou být zřizována pobočné spolky na základě územního členění v sídle územně správního celku.


§ 10 – ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku. Svolává ji Rada spolku nejméně jednou do roka nebo může rozhodnout o svolání mimořádné členské schůze, požádá-li o to nejméně 20% členů s udáním předmětu jednání. Svolává se písemnými či e-mailovými pozvánkami odeslanými nejméně 10 dnů předem.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů a usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná po půl hodině za jakéhokoliv počtu přítomných. Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro ně 2/3 většina přítomných.
 3. Jednání členské schůze řídí osoba pověřená Radou spolku.
 4. Do působnosti členské schůze spolku náleží:
 5. a) přijímat a schvalovat zprávy o činnosti Rady spolku a Dozorčí komise, a ukládat jim úkoly,
 6. b) schvalovat rozpočet spolku a jeho plnění (včetně změn rozpočtu), schvalovat hospodaření spolku a přijímat v tomto směru veškerá opatření,
 7. c) schvalovat a měnit Stanovy spolku a Vnitřní řád,
 8. d) stanovovat či měnit výši zápisného a členského příspěvku,
 9. e) volit a odvolávat členy Rady spolku a Dozorčí komise,
 10. f) řešit základní problémy organizační a tvůrčí,
 11. g) schvalovat čestné členy,
 12. h) schvalovat vyloučení členů z řad spolku,
 13. i) schvalovat zřizování či rušení účelových zařízení,
 14. j) schvalovat úkoly pro příští volební období,
 15. k) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 16. l) rozhodovat o všech dalších otázkách, které do působnosti členské schůze svěřuje zákon, tyto stanovy nebo Vnitřní řád nebo které si členská schůze spolku vyhradí.

       § 11  STATUTÁRNÍ ORGÁN ( Rada)

 1. V čele spolku stojí Rada spolku, která je volena a odvolávána přímými návrhy členů spolku na členské schůzi na funkční období dvou let. Rada má současně funkci statutárního orgánu.
 2. Rada spolku má 5 členů a volí ze svého středu předsedu a hospodáře.
 3. Posláním Rady spolku je:
 4. a) ve vnitřních vztazích vystupovat jako koordinátor zájmů členů a jejich tvůrčí aktivity ve smyslu programového zaměření spolku s tím, že zájem celku je určující,
 5. b) ve vnějších vztazích vystupovat jako reprezentant spolku, který hájí a prosazuje zájmy jednotlivců i celku na úrovni vnitřních i zahraničních vztahů, samostatně však i v rámci státu a na mezinárodním fóru.
 6. Rada spolku rozhoduje o všech otázkách činnosti a programového zaměření, které nejsou svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku, nebo které si tento orgán nevyhradí .
 7. Rada spolku se schází podle potřeby a usnáší se za přítomnosti alespoň poloviny členů prostou většinou hlasů. Osobní setkání členů Rady spolku je možno nahradit pomocí nových technologií, např. konferenčními hovory.
 8. V pravomoci Rady spolku je prosazovat jeho zahraniční činnost, navazovat kontakty a uzavírat smlouvy o vzájemné spolupráci při výměnných akcích (výstavy, prodej, převádění řemesel aj.)
 9. V pravomoci Rady spolku je uzavírat pracovní smlouvy s jinými pracovníky i vlastními členy na výpomoc při zabezpečování akcí, hospodářské činnosti či samostatným plněním jiných úkolů.
 10. Rada spolku jmenuje svého zástupce do různých poradních sborů či organizačních celků, kde reprezentuje zastoupení spolku.
 11. Rada spolku úzce spolupracuje s odborníky jiných organizací, kteří mohou jakýmkoliv způsobem prospět k naplňování programového zaměření spolku.
 12. O své činnosti podává Rada spolku zprávu členské schůzi.
 13. Za představenstvo spolku jedná navenek předseda. V oblasti nakládání s prostředky spolku hospodář společně s předsedou.

       § 12 DOZORČÍ KOMISE

 1. Členy dozorčí komise volí a odvolává členská schůze, je tříčlenná a ze svého středu si volí předsedu.
 2. Členové dozorčí komise nesmějí být členy Rady spolku.
 3. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se schůzí Rady spolku s hlasem poradním.
 4. Dozorčí komise dbá, aby v činnosti spolku byly dodržovány Stanovy , usnesení členské schůze a Rady spolku. O své činnosti podává zprávu na členské schůzi.
 5. Dozorčí komise má za povinnost:
 6. a) projednávat připomínky členů spolku,
 7. b) kontrolovat 1x ročně běžnou finanční a hospodářskou činnost spolku a dozírat na výdaje a příjmy, uchování majetku spolku,
 8. c) v případě potřeby plnit také úkoly smírčí,
 9. d) další povinnosti vyplývající ze zákona, těchto stanov a Vnitřního řádu
 10. Jednotliví členové Dozorčí komise mají právo kontrolovat, jestli jednotliví členové spolku vyrábí výrobky, na jejichž základě byli přijati do spolku.

  § 13 HOSPODAŘENÍ

 11. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 12. Příjmy spolku tvoří:
 13. a) členské příspěvky,
 14. b) dotace a dary (sponzoři),
 15. c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena.
 16. Spolek nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů.
 17. Finanční prostředky jsou využívány zejména na:
 18. a) administrativu,
 19. b) propagaci činnosti spolku,
 20. c) vydávání vlastních tiskovin,
 21. d) cestovní výdaje,
 22. e) reprezentaci (pohoštění, dary),
 23. f) financování vlastních akcí,
 24. g) financování účelových zařízení, jsou-li zřízeny.
 25. Nakládání s finančním majetkem spolku zajišťuje hospodář spolku, který má z titulu funkce podpisové právo k účtům spolku společně se dvěma členy spolku zvolenými členskou schůzí. K nakládání s finančními prostředky na účtech je vždy potřeba podpisy dvou z těchto osob.

       § 14 SEZNAM ČLENŮ SPOLKU

 1. Spolek vede seznam členů.
 2. Seznam je veřejný a je vyvěšený na webových stránkách spolku.
 3. Zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku provádí hospodář spolku.
 4. Podáním přihlášky do spolku a přijetím za jejího člena, vyjadřuje tento souhlas se zveřejněním v seznamu členů spolku.

       § 15 ZÁNIK SPOLKU

 1. Spolek zaniká na základě usnesení členské schůze přijatého na žádost alespoň ¼ členů při souhlasu ¾ všech platných hlasů.
 2. Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.
 3. S majetkem spolku bude naloženo podle obecně závazných právních předpisů.

 

       § 16 VNITŘNÍ ŘÁD SPOLKU

 1. Nedílnou součástí těchto stanov a jejich přílohou je Vnitřní řád spolku, který podrobněji upravuje některé otázky vnitřní organizace spolku a který schvaluje členská schůze spolku.